flag aScAgenda - Známkovanie

Na čo sú pri známkovaní udalosti? Čo všetko sa v nich dá zadať?

Pod pojmom udalosti pri zadávaní známok sa rozumie priradzovanie známok pre jednotlive testy, písomné práce, ústne skúšania a pod. Zadané známky sú v takom prípade vedené priamo k jednotlivým udalostiam a nie len ako skupina známok v spoločnom balíčku s názvom Nezaradené známky.

Udalosti sa pridávajú v pohľade Známky, za konkrétny predmet a mesiac cez tlačidlo
Pridaj písomku/skúšanie

Názov udalosti
V okienku pre zadanie novej udalosti vyplňte jej Názov ako napr. domáca úloha, polročná písomná práca, kontrolný diktát a pod.

Známkovanie alebo bodovanie
Pri zadávaní novej udalosti je potrebné vybrať, či budete žiaka známkovať alebo bodovať.
Ak sa hodnotenie zadáva v známkach, potom je výsledné hodnotenie počítané ako priemer známok
a ak je zadané ako bodové hodnotenie, vysledné hodnotenie je zadane v %.

Váha známok
K jednotlivým hodnoteniam je možné priradiť aj rôznu váhu (štandardne je predvolená váha 20, aj v celom balíčku Nezaradené známky už predvolená váha 20). Napr. polročná práca by mala mať nastavenú vyššiu váhu ako odpoveď pri tabuli a pod.

Farba písma
Je možné pre jednotivé udalosti vyberať farbu písma, toto sprehľadní pohľad na známky, je na Vašom zvážení, či si farby budete priradzovať k udalostiam podľa druhu skúšania alebo podľa váhy, ktorú pre dané skúšanie použijete.

Obdobie - mesiac
Je možné danú udalosť zadať pre jeden mesiac, resp. je možné danú udalosť nakopírovať do celého polroka.

Výpočet priemeru
Pre zadané udalosti je možné vybrať z dvoch typov výpočtu priemeru znamok, resp. bodov:
* každá známka v danej udalosti sa do priemeru počíta samostatne
* všetky známky sa v danej udalosti za mesiac najskor spriemerujú a nasledne vážia.

Príslušnosť učiteľovi
Učitel, ktorý vytvára danú udalosť ma možnosť voľby dať zobraziť svoje hodnotenie aj pre ostatných učiteľov daného premetu.
Napr. ak je delený predmet anglický jazyk na dve skupiny v triede a každú skupinu učí iný učiteľ.

Takto zadané známky je možné v aScAgende vidieť takto:

V mailoch rodičom:

Pozrite aj:
Používať známky, body, alebo percentá?
Ako vymazať omylom zadanú udalosť (písomku, skúšanie)?
Ako sa žiakovi započítavajú hodnotenia zadané pre jednu udalosť do celkového priemeru?
Ako zvoliť, či používame v škole známky alebo body? Dajú sa nezaradené hodnotenia zakázať?
Môžem vytvoriť hodnotenú udalosť pre viacero mesiacov naraz?
Ako postupovať pri hodnotení jedného predmetu viacerými učiteľmi v jednej triede?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 18636 krát.18636 / 18636
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle