flag aScAgenda - Kultúrne poukazy 2021

Ako sa škola zaregistruje do systému kultúrnych poukazov?


Škola si bezplatne stiahne z internetu najnovšiu verziu informačného systému pre školy aScAgenda. Do databázy doplní všetky ďalšie nevyhnutné údaje.

Aký je minimálny rozsah údajov pre registráciu KP?

Ďalší postup:

1. Tlačidlom Odoslať štatistiky - Kultúrne poukazy 2021 - registrácia školy.


2. Ako potvrdenie registrácie do systému kultúrnych poukazov škola dostane spätne zo systému IS KP protokol P1.

3. Protokol je potrebné pre školu vytlačiť 2-krát. Jeden exemplár opečiatkovať (pečiatka školy), podpísať (štatutárny zástupca školy) a originál exempláru najneskôr do 31. 12. 2020 odoslať na adresu MK SR: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Kultúrne poukazy – 3.1
sekcia ekonomiky
odbor dotácií
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava. Na obálku pripíše škola heslo „KULTÚRNE POUKAZY 2021 – 3.1“ .
Druhý exemplár ponechať na škole, a to kvôli kódu (číslo protokolu) – dá sa využiť ho napr. v ASC Agende pri kontrole stavu akceptácie školy do programu Kultúrne poukazy a pri aktivácii prijatých poukazov.

4. Odoslaním podpísaného a opečiatkovaného Protokolu P1 na adresu MK SR registrácia školy do programu Kultúrne poukazy končí! Zriaďovateľ školy sa od tohto roku elektronicky neregistruje ani nepredkladá žiadosť na MK SR!
Škola musí skontrolovať správnosť údajov v Protokole P1 a ich dostatočnú čitateľnosť (najmä čiarového kódu a čísla protokolu). Ak nie sú údaje korektné alebo čitateľné, vytvorte nový Protokol P1.

5. Prijaté protokoly P1 ministerstvo vyhodnotí a po ich akceptácii zaradí školy do databázy pre tlač kultúrnych poukazov. Akceptovaným školám bude ministerstvo distribuovať už personifikované kultúrne poukazy. Predpokladaný termín distribúcie poukazov na školy je marec - apríl 2021.

Upozornenie:
Pre akceptáciu školy do programu nestačí realizovať elektronickú registráciu! Po registrácii je potrebné registračný Protokol P1 vytlačiť, podpísať, opečiatkovať a zaslať na adresu MK SR do 31. 12. 2020! (Rozhoduje pečiatka pošty resp. prezenčná pečiatka MK SR.)

Pozrite aj:
Kde prebieha tlač kultúrnych poukazov?
Ako zabezpečiť aby sa neodoslali údaje o žiakoch, ktorí navštevujú na škole prípravný alebo večerný ročník, alebo sú externými žiakmi školy?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 51300 krát.51300 / 51300
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle