flag aScAgenda - Import údajov

Import študentov

Import študentov

1. Import prebieha rovnako ako v prípade tried, pozrite si preto popis importu tried, ak ste ho preskočili ;-). Import tried
Najprv označte dáta v programe MS Excel:


2. Zvoľte v Exceli v menu Edit a položku Copy(Kopíruj)

3. V programe aSc Agenda zvoľte v menu Súbor a položku Import a Import MS Word, Excel... zadajte, že chcete importovať študentov:

Podobne ako pri importe tried, označte jednotlivé stĺpce. Všimnite si prosím dva špeciálne stĺpce:
- dátum narodenia: tento musí byť vo formáte 13/1/1980. Poprípade napríklad 3.1. 1920 alebo 3.1. 74. Prvý je deň, potom mesiac a rok. Mesiac môže byť uvedený aj slovom (1. marec 2000).
- trieda: stĺpec by mal obsahovať celý názov, skratku alebo kód triedy a triedy by ste už mali mať zadané resp. importnuté v programe aSc Agenda. Inak program nebude vedieť, do ktorej triedy žiaka zaradiť a tento žiak zostane nezaradený. Samozrejme môžete ho zaradiť neskôr v programe aSc Agenda.

4. Po zadaní stĺpcov, ktoré chcete importovať stlačte tlačidlo Importuj tieto údaje. Program načíta Vašich žiakov.

Poznámky k importu:

- Pred importovaním je vhodné si urobiť zálohu dát. Pozri návod Ako si môžem program aSc Agenda zálohovať? .
- Importovať môžete aj čiastočné dáta. Napríklad iba mená a priezviská žiakov. Ďalšie údaje môžete dopísať v programe aSc Agenda.
- Import môžete spustiť viackrát za sebou, ak napríklad máte žiakov vo viacerých excelových súboroch, napríklad pre každú triedu jeden súbor.
- Program pri importe vytvára vždy nového žiaka. Ak ste napríklad importovali zoznam žiakov s dátumom narodenia a teraz ste našli zoznam žiakov s rodnými číslami, nie je môžné rodné čísla doimportovať. Je potrebné už na začiatku importovať všetky údaje, to znamená vytvoriť si v exceli súbor, ktorý má aj rodné čisla aj dátumy narodenia. Alebo rodné čisla zadať ručne do programu aSc Agenda.
- Ak nie ste spokojný s naimportovanými údajmi, obnovte si Vaše dáta zo zálohy a importujte znova zmenené údaje alebo zmeňte nastavenia importu. Pozri návod k sekcii Záloha.

Pozrite aj:
Import známok z Excelu


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 18201 krát.18201 / 18201
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle