flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako tlačiť namiesto známok absolvoval a pod.?

Pri editovaní známok na vysvedčení napíšte do príslušného políčka jednu zo skratiek a,n,o,-:

a znamená absolvoval
n znamená neabsolvoval
o znamená oslobodený,
- znamená neklasifikovaný.

(pri základných školách o znamená neabsolvoval ale v celkovom hodnotení žiak prospel)

w znamená neprospel - Pomoc

Pre špeciálne školy, resp. pre integrovaných žiakov existujú ďalšie skratky: u,s,v,e

u znamená absolvoval úspešne,
s znamená absolvoval s pomocou,
v znamená navštevoval,
e znamená nehodnotený.

V agende môžete zadať pre slovné hodnotenie aj písmená ktoré budu znamenať:

i znamená dosiahol veľmi dobré výsledky,
j znamená dosiahol dobré výsledky,
k znamená dosiahol uspokojivé výsledky,
l znamená dosiahol neuspokojivé výsledky,
m znamená nesplnil kritériá hodnotenia určené základnou školou (§55 ods 16 školského zákona),

c znamená splnil,
f znamená nesplnil

. (bodka) vo veľmi špeciálnom prípade môže škola chcieť niektorý predmet uviesť na vysvedčení napriek tomu, že z neho nie je udelené žiadne hodnotenie. Skrátka vypíše sa iba meno predmetu a políčka známok sa škrtnú.


Správanie sa hodnotí stupňami 1,2,3,4, prípadne e v prípade, že je správanie nehodnotené (týka sa to najmä špeciálnych základných škôl - MP č.1/2010-R čl.9 odsek (6)).

Na vysvedčení sa automaticky vypíšu skratky celým slovom. Podľa potreby sa texty vytlačia v správnom rode (napr. absolvovala).

Podľa metodického pokynu č.1/2009-R (pre ZŠ) sa tlačí namiesto "oslobodený" má uvádzať "neabsolvoval". Pozrite aj: Chcem, aby sa tlačilo namiesto "oslobodený" slovo "neabsolvoval"

Podobne hodnotenie "neklasifikoval" znamená, že žiak je aj celkovo neklasifikovaný (celkové hodnotenie nie je klasifikované). Ak však chcete pre čiastočne neklasifikovaného žiaka vypočítať prospech ignorujúc toto hodnotenie, použite znak + namiesto -. Inak povedané: Znak + tiež znamená "neklasifikovaný", avšak nevstupuje do výpočtu celkového hodnotenia.

Vo veľmi špeciálnom prípade môže škola chcieť niektorý predmet uviesť na vysvedčení napriek tomu, že z neho nie je udelené žiadne hodnotenie. Skrátka vypíše sa iba meno predmetu a políčka známok sa škrtnú. Na toto je možné použiť znak . (bodka).

Do konca školského roku 2005/2006 platil metodický pokyn MŠ SR, podľa ktorého sa má tlačiť aj pre dievčatá "oslobodený" namiesto "oslobodená". Ak však predsa len chcete použiť "oslobodená", dá sa to zvoliť v menu Nastavenie - Preferencie - Dievčatám tlačiť "oslobodená".

Od 1.9.2006 platí nové usmernenie MŠ SR č. 15/2006 vydané 7.6.2006, ktoré znovu zavádza dvojicu oslobodený - oslobodená. V novej verzii programu (2006), preto táto možnosť výberu už nie je.

Pozrite aj:
Ako získam prehľad o neprospievajúcich a neklasifikovaných žiakoch školy z konkrétneho predmetu?
Čo mám robiť, ak chcem navzdory pravidlám zadať žiakovi iné celkové hodnotenie?
Ako používať slovné hodnotenie a kombináciu slovného hodnotenia s klasifikáciou (pre ZŠ)?
Čo v prípade ak komisia zistí, že žiak nezískal také kompetencie, ktoré by v rámci prezenčného vzdelávania mohol získať?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 37912 krát.37912 / 37912
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle