flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ako odoslať zamestnancov, ak sme Spojená škola?

Od školského roku 2021/2022 majú spojené školy povinnosť (viď bod 9.1 metodickej príručky MŠVVaŠ SR) odosielať zamestnancov školy nie pod jednotlivými organizačnými zložkami, ale za kmeňovú školu, teda spojenú školu.

V karte zamestnanca v záložke Základné údaje škola v kolónke Škola zvolí Spojenú školu.

Vo Všeobecných údajoch školy je nutné, aby mala škola vyplnené EDUID spojenej školy, nie organizačnej zložky.

Toto nové nariadenie však spôsobilo problém školám, ktoré evidujú organizačné zložky nezávisle a preto fungujú vo viacerých databázach.

Keď odošlú údaje do RISu z ascAgendy pre ZŠ a následne odošlú údaje do RISu z druhej databázy pre gymnázium, RIS tieto údaje nespojí, ale za odoslané považuje iba zamestnancov spojenej školy, ktorých máte evidovaných na gymnáziu - lebo boli poslaní neskôr.

aScAgenda však poskytuje riešenie aj pre takéto situácie. Stačí postupovať podľa tohto návodu:

  1. Predpokladáme, že každá organizačná zložka spojenej školy má svoju školskú edupage stránku. (Ak náhodou nemá, môže si kedykoľvek vytvoriť.) Napríklad máme spojenú školu ZŠ s MŠ Na konci sveta (EduID 100123456), ktorá sa skladá z dvoch organizačných zložiek: ZŠ (EduID 100123457) a MŠ (EduID 100123458), sídli v dvoch budovách, používa dve databázy programu aScAgenda, a teda používa dve edupage stránky zsnakoncisveta.edupage.org a msnakoncisveta.edupage.org.
  2. Najskôr si vybaví odosielanie za jednu organizačnú zložku - napríklad MŠ: Všetky učiteľky treba označiť, že patria do spojenej školy - EduID 100123456 (nie do organizačnej zložky MŠ), a treba odoslať údaje do RIS pre spojenú školu (čiže prihlasovacie údaje 100123456).
  3. Následne otvoríme program aScAgenda na ZŠ, taktiež označíme všetkých zamestnancov, že patria do spojenej školy (EduID 100123456) s otvoríme okno s odosielaním do RIS. Avšak pred samotným odosielaním zadáme edupage identifikátor partnerskej organizačnej zložky, čiže "msnakoncisveta" - v záložke Odosielanie údajov kliknite na Spojená škola:


    Následne treba vyplniť edupage identifikátor ( Čo je identifikátor našej školy? ), teda názov edupage stránky:


  4. Dáme odosielať údaje z databázy ZŠ s rovnakým prístupovým menom a heslom, ako sme dali v škôlke - čiže použijeme EduID spojenej školy. Program aScAgenda doplní zoznam zamestnancov, ktorí sú v databáze ZŠ o tých, ktorí boli odoslaní pôvodne pre MŠ.

Ak ste spojená škola s viacerými (nielen dvomi) organizačnými zložkami, môžete udať ich edupage identifikátory v tomto okne oddelené čiarkou. aScAgenda potom pospája zoznamy zamestnancov z viacerých častí do jedného odosielania údajov do RIS.

Dôležité upozornenie: Zadávate edupage identifikátor, nie EduID organizačnej zložky. EduID týchto zamestnancov je totiž rovnaké pre všetky zložky - je to EduID spojenej školy.

Poznámka: Pred odosielaním údajov treba samozrejme uviesť, že sa odosielajú aj zamestnanci. (Táto funkcionalita neplatí pri odosielaní iba žiakov (DŽP).)

Pozrite si aj:
aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
Všeobecné údaje
Kde sa nastavujú údaje o ŠaŠZ?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 9697 krát.9697 / 9697
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle