flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Problémy s tlačením vysvedčení?

Urobte si kontrolu podľa nasledovného zoznamu 10 najčastejších problémov.

1. Registrácia aScAgendy
Vysvedčenia sa dajú kompletne tlačiť, ak máte zaregistrovanú verziu aScAgendy. Nedajú sa tlačiť kompletne v základnej (bezplatnej verzii).
Riešenie:
Či máte aScAgendu zaregistrovanú zistíte cez menu Pomoc – Info: Ako si skontrolujem akú verziu programu používam? .
Môže sa stať, že máte zaregistrovanú minuloročnú alebo staršiu verziu – Rozšírená verzia 2017/2016/2015 a pod. Vtedy nebudete môcť tlačiť najnovšie tlačivá, ale iba staršie.
Ak máte zakúpenú aScAgendu 2018 alebo Komplet 2018, vyžiadajte si registračné číslo pre túto verziu a aScAgendu registrujte
Ako si môžem program aSc Agenda zaregistrovať? .

2. Najnovšia verzia tlačiva
Je možné, že Ministerstvo školstva inovovalo tlačivo, ktoré chcete tlačiť.
Riešenie:
Uistite sa, že máte najnovšiu verziu aScAgendy.
Priamo pred vysvedčeniami je potrebné každý deň skontrolovať, či nie je nová verzia. Zistíte to cez menu Pomoc – Kontrola novej verzie. Alebo cez našu stránku – kliknete na „Prevziať teraz“. aScAgendu je potrebné mať vtedy zatvorenú.

3. Predmety
Predmety nie sú nastavené pre danú triedu (alebo vytvorené v aScAgende).
Riešenie:
Predmety môžete nastaviť v EduPage alebo v aScAgende.
Ak chcete nastaviť predmety priamo v EduPage: Nastavenie predmetov na vysvedčení.
Ak ste v aScAgende predmety ešte nezadávali, ponúkame Vám jednoduchý návod Ako zadať predmety triedam?
Ak ste už v aScAgende predmety zadávali, ponúkame Vám rýchle riešenie Ako si ušetriť čas pri zadávaní predmetov triedam?

4. Známky
Žiak nemá zadané známky alebo nejaká známka chýba. aScAgenda považuje daného žiaka za neklasifikovaného, hlavne ak ide o známku zo správania.
Riešenie:
V ľavom menu programu aScAgenda zvoľte záložku Známky a skontrolujte, či majú žiaci zadané všetky známky.
Návod: Ako a kde sa zadávajú v programe aSc Agenda žiakom známky na vysvedčení?

5. Slovné hodnotenie
Žiak nemá zadané slovné hodnotenie z jedného alebo viacerých predmetov. aScAgenda považuje daného žiaka za neklasifikovaného.
Riešenie:
Pre slovné hodnotenie (platí skôr pre špeciálne základné školy), sa v aScAgende zadávajú špeciálne znaky alebo písmenká.
Zoznam znakov nájdete tu: Ako tlačiť namiesto známok absolvoval a pod.?
Nezabudnite skontrolovať nastavenia tlače vysvedčení v aScAgende menu Nastavenia – Preferencie - Tlač vysvedčení.

6. Generovanie
Všetko je zadané, vyplnené, ale vysvedčenia sa nevytlačia.
Riešenie:
Zabudli ste vygenerovať vysvedčenia. Známky zadané v aScAgende sa na vysvedčenia dostanú generovaním.
Krátky návod Ako funguje a na čo je generovanie vysvedčení?

7. Dochádzka
Na vysvedčení sa nevytlačí dochádzka.
Riešenie:
Dochádzka nie je zadaná v aScAgende alebo ste ju nespočítali cez hromadné operácie ( Ako dostať priebežne zadávanú dochádzku na vysvedčenie? ).
Ak dochádzku zadávate cez elektronickú triednu knihu, synchronizujte Edupage stránku s aScAgendou. Následne dochádzku spočítajte cez hromadné operácie( Ako dostať priebežne zadávanú dochádzku na vysvedčenie? ).
Ak dochádzku nezadávate priebežne, ale priamo na vysvedčenie, je zrátaná automaticky.

8. Typ prospechu
Vysvedčenie sa netlačí správne.
Všetkým žiakom, okrem jedného z triedy, sa tlačí vysvedčenie správne.
Riešenie:
Nastavte správny typ prospechu v karte triedy ( Ako a kde zadať správny Typ prospechu? ).
Môže byť, že daný študent, ktorému agenda nesprávne tlačí vysvedčenie, má individuálny študijný plán alebo nie je klasifikovaný zo všetkých predmetov alebo tieto predmety už absolvoval na inej škole, čo Vám doložil. V takom prípade mu treba nastaviť v jeho karte typ prospechu v menu Vysvedčenia iný ako má trieda a nanovo vygenerovať vysvedčenie.
To isté sa týka žiakov, ktorí študujú v zahraničí a prídu si u Vás vykonať iba komisionálnu skúšku z jedného alebo dvoch predmetov.

9. Odbor
Na vysvedčení sa netlačí odbor/tlačí sa nesprávny odbor
Riešenie:
Trieda má nevyplnený odbor alebo je vyplnený nesprávny odbor. ( Ako evidovať odbory so zameraním? ).
Ak máte triedu, kde sú žiaci z dvoch, či viacerých rôznych odborov, treba žiakom nastaviť v karte žiaka odbor, ktorý majú, a tento sa bude tlačiť na vysvedčenie namiesto odboru triedy.

10. Ročník/Rok dochádzky
Na vysvedčení sa netlačí ročník.
Riešenie:
Ak trieda nemá v karte triedy zadaný ročník, táto informácia bude chýbať na vysvedčení.
Tiež treba mať vyplnený v karte triedy rok dochádzky. Môže sa stať, že máte v triede žiaka, ktorý má iný rok dochádzky ako ostatní žiaci (opakuje ročník alebo prestúpil z iného odboru, či školy) – v takom prípade treba žiakovi v jeho karte nastaviť rok dochádzky nie podľa triedy, ale ten jeho.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 22442 krát.22442 / 22442
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle