flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ako odoslať údaje o zamestnancoch a žiakoch do centrálneho registra?

Cieľom projektu je znížiť súčasnú administratívnu záťaž učiteľov a manažmentu
základných a stredných škôl, ako aj školských zariadení, ale aj urýchliť proces zberu dát, ich aktualizáciu, ale aj znížiť náklady ŠaŠZ spojených s ich zasielaním.
Ukladanie a správa dát v RIS je v súlade s platným legislatívnym rámcom pre oblasť školstva (zákon č. 245/2008 Z. z., zákon č. 317/2009 Z. z. a zákon č. 131/2002 Z. z.).

Údaje o zamestnancoch a žiakoch odosielate cez menu Hlavný - Odoslať štatistiky - Pripraviť údaje na odoslanie:

Druhá možnosť, ako odoslať údaje do RISu je cez menu Nástroje - RIS.

Otvorí sa okno so všetkými zadanými údajmi. Po kontrole kliknete na tlačidlo v pravo dole OK odoslať údaje.

V záložke odosielanie údajov si viete uložiť EduID heslo, ktoré je potrebné pre odoslanie údajov. Zadáte si prihlasovacie meno a heslo. Kliknete na Komunikovať so serverom a budete na tlačidlo klikať dovtedy, dokedy sa nezobrazia zelené stĺpce, kde bude Identifikácia OK a Odosielanie údajov OK. Klikať na Komunikovať so serverom môžete v 10 sekundových intervaloch ...až kým všade nebude zelený stĺpec a v ňom ok. To je pre školu znamenie, že všetko prebehlo a odoslalo sa úspešne.

ULOŽENIE, DOPLNENIE A OPRAVA CHÝBAJÚCICH ÚDAJOV.
Ak sa však vyskytnú nejaké chyby alebo nebudete mať niektoré údaje uložené je potrebné ich uložiť.

Zadávanie chýbajúcich údajov je prispôsobené tak, aby čo najmenej zamestnávalo administrátora resp. školou poverenú osobu. Stĺpce, ktoré sú vzájomne prepojené - navzájom komunikujú, vymieňajú si informácie medzi sebou. Napr. z rodného čísla sa automaticky doplní pohlavie, alebo rodné priezvisko sa v jednoznačných prípadoch (muži) doplní samo; príkladov by sme mohli menovať viacero.

Dopĺňanie chýbajúcich informácií v rozhraní RIS sa automaticky prenáša na patričné miesto karty učiteľa/žiaka v programe. Nie je preto potrebné chýbajúce položky zadávať v kartách učiteľov, zamestnancov a žiakov opätovne.


V tabuľke sa pohybujem kurzorom myšky alebo šípkami klávesnice. Po lokalizovaní vpisujeme chýbajúcu hodnotu v spodnej časti dialógu alebo volíme z preddefinovaného číselníka. Tlačidlom Nastaviť (alebo enter) zapíšeme údaj do tabuľky.

Doplnená informácia nadobúda platnosť potvrdením tlačidla Uložiť zmenené údaje.

Pri zhodnom údaji v stĺpci nie je potrebné lokalizovať rad radom prázdne miesta. Stačí ak vyplníte jedného zamestnanca a tlačidlom Nastaviť všetkým nakopírujete tú istú hodnotu všetkým.

Štandardizované klávesové skratky Ctrl+C a Ctrl+V sú vítanou pomôckou tam kde to zmysel má (len pri kopírovaní v rámci jedného stĺpca).

Pravé kliknutie myškou na vyplnené políčko aktivuje nástroje pre modifikovanie, napr., stĺpec Rodné priezvisko ponúka možnosti navyše, ktoré efektívnosť zadávania zvyšuje.

Farebná vizualizácia

- zelená: údaj automaticky doplnený aScAgendou, čaká na Vaše odobrenie, verifikáciu (myška pravé tlačidlo)


- modrá: práve zadaný alebo modifikovaný údaj v prostredí RISu, ktorý sa až po stlačení tlačidla Uložiť zmenené údaje zapamätá, resp. zapíše do programu aScAgenda


- červená: nesprávna validita (nesprávne rodné číslo)

Prehľad o aktuálnom, resp. priebežnom stave zadávania zabezpečuje tzv. progres bar (vertikálna i horizontálna zaplnenosť v tabuľke), informáciu celkovo zadaných údajov v percentách nájde v spodnej časti.

Pozrite aj:
aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
Ako zadať údaje o prevádzke?
Ako a na čo slúžia hromadné operácie?
Rezortný informačný systém (RIS)


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 95570 krát.95570 / 95570
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle