flag aScAgenda - Maturita - písomná forma

Ako náhodne nastaviť maturitnú skupinu pre zvolený predmet písomnej časti?

Pre písomnú časť maturitnej skúšky môžete zadať žiakovi maturitnú skupinu manuálne - prerozdelíte žiakov podľa vlastného kľúča, alebo prerozdelenie necháte na aScAgendu, ktorá po správnom nastavení prerozdelí žiakov náhodne.

Vytvoriť Skupinu pre písomnú formu môžete v menu Maturita 2013 - Skupiny písomnej formy - Nová. Ako na to sa dočítate tu: Ako evidovať maturitné skupiny?

Ak sa všetci maturanti z určitého predmetu zmestia do jednej skupiny, situácia je jednoduchá. Stačí všetkých maturantov maturujúcich z tohto predmetu priradiť do tej jednej skupiny.

Ak je však skupín potrebných viac, teda ak máte pre jeden predmet vytvorené viaceré skupiny, je potrebné maturantov rozmiestniť rovnomerne medzi tieto skupiny.


Prehľad o skupinách po predmetoch si môžeme pozrieť v zozname skupín:

Skupiny teda máte pripravené. Potom označíte žiakov v zozname maturantov. Koľkých žiakov označíte, toľkých rozdelí program do skupín. Po označení klikneme na menu Nástroje - Hromadné operácie - Maturita - Nastav žiakovi náhodnú maturitnú skupinu písomnej formy pre zvolený predmet. Zvolíte si maturitný predmet a nastavíte ho žiakom. Touto operáciou sa pridelia žiakom pre vybraný predmet skupiny pre písomnú formu.

Ak máte označených aj tých maturantov, ktorí nematurujú zo zvoleného predmetu, program ich samozrejme počas vykonávania rozdelenia do skupín bude ignorovať. Túto hromadnú operáciu teda možno bez obáv spúšťať aj na všetkých maturantoch (vo všeobecnosti teda netreba nikoho špeciálne označovať).

V karte žiaka sa po hromadnej operácii zobrazí pri predmete náhodne pridelená skupina a učebňa.

Počas náhodného pridelenia skupín sa vám zobrazia sprievodné hlášky.

V prípade že nemáte vytvorené skupiny písomnej maturity, zobrazí sa vám pri hromadnej operácii toto hlásenie.

V prípade, že skupiny nemajú pridelenú učebňu, operácia sa vykoná. Žiaci však budú rozdelení rovnomerne v maximálnom počte, podľa vytvorených skupín pre daný predmet. Podľa pokynov k Maturite by ste nemali zabudnúť, že maximálny povolený počet žiakov v skupine je 18 a že žiaci musia v laviciach sedieť po jednom. Zobrazí sa oznam:

Program sa nedotýka tých priradení maturantov do skupín, ktoré ste už skôr zadali. Generovanie teda prebieha iba na tých, ktorí ešte skupinu nemajú priradenú. Aj v tomto prípade sa však prihliada na rovnomernosť rozdelenia maturantov a na kapacitu učební - ak ju mate nastavenú - to ale v tomto prípade vôbec nenastavujte. (Napríklad, ak máte dve skupiny a v jednej je už 10 maturantov a priraďujete skupinu pre ďalších 20, výsledkom bude 15 v jednej a 15 maturantov v druhej skupine.)

Pozrite aj:
Ako skopírovať skupiny písomnej formy maturity z minulého školského roku?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 10491 krát.10491 / 10491
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle