flag aScAgenda - Výkazy - RIS

aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR

Informačný systém aScAgenda spolupracuje v najväčšej miere s centrálnym informačným systémom Ministerstva školstva.

Viaceré funkcie sú už v programe aScAgenda pripravené, v okamihu technického sprístupnenia prístupových rozhraní na strane štátneho dátového centra budú odblokované aj používateľom (zaregistrovaným oprávneným osobám na každej škole).

Pre správnu funkčnosť synchronizácie je dôležité udržiavať v databáze programu aScAgenda údaje v platnosti. Ide najmä o dáta žiakov a učiteľov.

Častá synchronizácia údajov môže škole zjednodušiť komunikáciu so zriaďovateľom a štátnymi orgánmi, do budúcnosti aj ušetriť vypĺňanie jednorázových výkazov.

Odporúčame často aktualizovať program aScAgenda - ak príde zo strany ministerstva ku akýmkoľvek zmenám v komunikácii informačných systémov, zapracovaná zmena sa prejaví v novej verzii programu aScAgenda.

Pozrite aj:
Rezortný informačný systém (RIS)
Čo je to register detí, žiakov a poslucháčov?
Čo je to register zamestnancov?
Ako odoslať údaje o zamestnancoch a žiakoch do centrálneho registra?

Výkazy - RIS Nemožno odoslať údaje?
Kde mám zadať typ dochádzky?
Kde mám zadať druh štúdia/formu osobitnú-nadväzujúcu OVP?
Kde mám nastaviť titul žiakovi?
Kde zadám začiatok a koniec pracovného pomeru?
Ako nastavím správny typ zdravotného znevýhodnenia (VPU, CH, NKS)?
Kde mám vytvoriť chýbajúcu národnosť alebo štátnu príslušnosť?
Čo v prípade, že vychovávateľ (zamestnanec, materská) nemá vyučovaciu povinnosť?
Kde mám zadať týždenný pracovný čas (pracovný úväzok)?
Príplatok za profesijný rozvoj
Začiatok štúdia
Ako a kde sa dá zadať Dĺžka a druh štúdia (stupeň vzdelania)?
Typ triedy
Ako a kde zadať triedu žiakom?
Kde mám zadať pedagogickú prax?
Kde mám zadať kategóriu zamestnanca?
Špeciálny vzdelávací program
Čo je to "Bez informácie o DŽP"?
Ako evidovať odbory so zameraním?
Čo je to "Druh športu"?
Štúdium v zahraničí (OVP)
Ako mám zadať striedavú starostlivosť?
Ako zadať zdravotné znevýhodnenie alebo nadanie?
Ako zadať, že sa žiak učí jazyk národnostnej menšiny?
Ako nastaviť duálne vzdelávanie?
Ako zadať kariérovú pozíciu zamestnanca?
Kde nastavím druh školy?
Ročník vs druh školy
Forma organizácie výchovy a vzdelávania vs druh školy
Kde zadám primárny materinský jazyk?
Športový tréner a stupeň trénerskej kvalifikácie
Štipendium
Ab/neabsolvoval predprimárne vzdelávanie
Kde nastavím IKT kompetencie zamestnanca
Dlhodobá neprítomnosť žiaka
Kde sa nastavujú údaje o ŠaŠZ?
Ako odoslať zamestnancov, ak sme Spojená škola?
Kde zadám kariérový stupeň
Chybové hlásenie - Žiaka s EDUID ste nezaslali aktuálne do RIS
Kde zadám platovú a pracovnú triedu
Ako správne zadať zamestnávateľa
Školy a školské zariadenia
Ako poslať do RISu iba žiakov?
Kde zadám Nad rámec výkonov určených vo VZN VÚC?
Kde zaevidujem tehotenské štipendium
Stupeň dosiahnutého vzdelania
Kde zadám typ poskytovanej asistencie?
Veľký počet ospravedlnených/neospravedlnených hodín?
Školský digitálny koordinátor
Musia zadávať MŠ ročník?
Čo ak žiak prešiel z jednej organizačnej zložky do druhej?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 94233 krát.94233 / 94233
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle