flag aScAgenda - Register zamestnancov

Čo je to register zamestnancov?

Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení špecifikuje zákon číslo 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v dvanástej časti - paragrafy 58 a 59. V citovanom zákone sú taxatívne vymenované údaje, ktoré je škola povinná o zamestnancovi evidovať. Všetky povinné údaje je možné evidovať, spracovávať a elektronicky odosielať zriaďovateľovi v programe aScAgenda.

Podľa spomenutého zákona centrálny register zamestnancov slúži na účely:

a) zabezpečovania a plánovania kontinuálneho vzdelávania podľa tohto zákona,
b) financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu,
c) zabezpečovania a kontroly financovania výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach,
d) štatistických zisťovaní vrátane medzinárodných porovnaní a na rozpočtové účely alebo
e) plnenia iných úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Centrálny register je neverejný okrem údajov uvedených v § 58 ods. 3, písm. a), j) a l).

§ 58

a) titul, meno a priezvisko,
b) rodné priezvisko,
c) dátum narodenia a miesto narodenia,
d) rodné číslo,
e) pohlavie,
f) adresa pobytu a druh pobytu,
g) štátna príslušnosť,
h) národnosť,
i) údaje o dosiahnutom vzdelaní,
j) údaje o kvalifikačných predpokladoch a jazykovej kompetencii,
k) zamestnávateľ,
l) údaje o pracovnoprávnom vzťahu,
m) dĺžka započítanej praxe, z toho pedagogická prax pedagogických zamestnancov, odborná prax odborných zamestnancov,
n) kategória,
o) podkategória,
p) kariérový stupeň,
q) údaje o odmeňovaní,
r) druh poberaného dôchodku,
s) základný úväzok,
t) kariérová pozícia,
u) absolvované kontinuálne vzdelávanie,
v) údaje o získaných kreditoch,
z) zdravotná poisťovňa.


Možnosť zobrazenia starého registra bola v aScAgende ponechaná:


Tlačovú zostavu nájdete v sekcii Administrácia:


Pozrite aj:
Ako evidovať školenia učiteľov, počet kreditov?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 48678 krát.48678 / 48678
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle