flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Chcem, aby sa tlačilo namiesto "oslobodený" slovo "neabsolvoval"

Podľa metodického pokynu č.1/2009-R (pre ZŠ), článok 4, odsek 12, sa pri tlači namiesto "oslobodený" má uvádzať "neabsolvoval". Pri zadávaní hodnotenia, však treba uvedené tri možnosti zohľadniť:
ak žiak predmet absolvoval - uviesť písmenkom "a",
ak neabsolvoval pretože bol oslobodený - uviesť písmenkom "o",
ak neabsolvoval lebo nepracoval - uviesť "n".

Dá sa to nastaviť v menu Nastavenia - Preferencie:

Citovaný metodický pokyn:

(12) Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovo:
a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,
b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval,
c) neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.

Pozrite aj: Ako tlačiť namiesto známok absolvoval a pod.?
Čo mám robiť, ak chcem navzdory pravidlám zadať žiakovi iné celkové hodnotenie?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 20766 krát.20766 / 20766
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle