aSc Agenda

111 Základné otázky
Rozšírená verzia
Inštalácia programu
Prvé kroky
Testovanie 5 a 9
Bezpečná škola
Elektronická triedna kniha
112 Import údajov
Databáza údajov
Zálohy
Práca so zoznamami
Hromadné operácie - vyhľadávanie
113 Prijatie nových žiakov do školy
Nový školský rok
Karta žiaka
Karta triedy
Karta učiteľa
Základné umelecké školy
Materské školy
114 Sklad učebníc
Knižnica
Inventár
Budovy, učebne, partneri
115 aSc Rozvrhy
Problémy
Administrácia
121 Tlač
Rýchla tlač
Tlač vysvedčení
122 Známkovanie
Žiacka knižka cez Internet
Dochádzka žiakov
E-mail
SRS správy
Osnova hodín - práva
123 Maturita
Maturita - písomná forma
Maturitný rozpis
Absolventské a záverečné skúšky
124 Vzdelávacie poukazy
Školský preukaz
125 Školský register detí, žiakov a poslucháčov
Register zamestnancov
Výkazy
Výkazy - RIS
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti a plán práce
Komunikácia školy so zriaďovateľom
Školský vzdelávací program

Stravovací systém

211 Základné otázky

aSc Školenia

311 Informácie

aScAgenda

  Základné otázky

  Rozšírená verzia

  Inštalácia programu

  Prvé kroky

  Import údajov

  Databáza údajov

  Zálohy

  Práca so zoznamami

  Tlač

  Rýchla tlač

  Tlač vysvedčení

  Známkovanie

  Žiacka knižka cez Internet

  Dochádzka žiakov

  E-mail

  SRS správy

  Vzdelávacie poukazy

  Maturita

  Maturita - písomná forma

  Maturitný rozpis

  Absolventské a záverečné skúšky

  Prijatie nových žiakov do školy

  Nový školský rok

  Karta žiaka

  Karta triedy

  Karta učiteľa

  Osnova hodín - práva

  Sklad učebníc

  Knižnica

  Inventár

  Hromadné operácie - vyhľadávanie

  Školský preukaz

  Školský register detí, žiakov a poslucháčov

  Register zamestnancov

  Výkazy

  Výkazy - RIS

  Správa o výchovno vzdelávacej činnosti a plán práce

  aSc Rozvrhy

  Problémy

  Administrácia

  Budovy, učebne, partneri

  Základné umelecké školy

  Testovanie 5 a 9

  Materské školy

  Komunikácia školy so zriaďovateľom

  Bezpečná škola

  Školský vzdelávací program

  Elektronická triedna kniha

Stravovací systém

  Základné otázky

aSc Školenia

  Informácie